Διοίκηση Επιχειρήσεων

  

Υπάλληλος γραφείου(1910)